Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
 

REGULAMIN SERWISU KURIER POLSKA
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
(wersja pdf. do pobrania)

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Serwisu;
2) Serwis lub Serwis Internetowy: Usługa Elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www. kurierpolska24 . pl, w ramach którego Klient zawiera umowę na odległość, strony są informowane o zawarciu umowy drogą elektroniczną, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Przesyłki) następuje poza internetem;
3) Usługodawca: Kurier Polska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arkadis Justyna Sienkiewicz, ul. Rodła 24, 75-361 Koszalin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6691643300, Regon: 331024949;
4) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Przewoźnik – zewnętrzna firma, przedsiębiorstwo współpracujące z Usługodawcą, zajmujące się dostarczaniem Przesyłek w wykonaniu Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem;
7) Odbiorca – odbiorca Przesyłki wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca Usługi, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcia przez Usługodawcę;
9) Usługa – usługa dotycząca Przesyłek zamawiana przez Klientów u Usługodawcy, wykonywana przez Przewoźników, dostępna w różnych wariantach, szczegółowo opisanych w Serwisie;
10) Przesyłka – przesyłka wysyłana przez Klienta do Odbiorcy, będąca przedmiotem Umowy;
11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Serwisie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
12) Zamówienie – dyspozycja zakupu Usługi złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
13) List Przewozowy - potwierdzenie nadania Przesyłki, uzupełniane na wzorze dostarczonym przez Usługodawcę;
14) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie;
15) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
16) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.


ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1. Dane Usługodawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Mieszka I-go 22b, adres poczty elektronicznej kurier@ kurierpolska . pl, numer telefonu +48 530 764 040.
2. Usługodawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Serwis,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
3. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.


ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) Usługodawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2) Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
3. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
4. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem, w tym Przewoźnikowi. Usługodawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: In Post Sp. z o.o, DPD Polska Sp z o.o., GEIS.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kurier @ kurierpolska . pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: Kurier Polska, ul. Mieszka I-go 22b, 75-132 Koszalin.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kurier @ kurierpolska . pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: Kurier Polska, ul. Mieszka I-go 22b, 75-132 Koszalin.

§ 3. Opinie

1. Usługodawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Usług.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Usługodawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

 


ROZDZIAŁ 5. USŁUGI

§ 1. Informacje ogólne

1. Klient może dokonać wyboru Usługi z oferty zamieszczonej na stronie Serwisu. Szczegółowy opis Usług znajduje się na stronie Serwisu.
2. Klient powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej Usługi, w tym celem doboru właściwej Usługi.
3. Na Usługi nie są świadczone usługi posprzedażowe. Gwarancja nie jest udzielana.
4. Usługodawca wskazuje, że:
1) niektóre rzeczy nie mogą być przewożone, w tym rzeczy wyłączone z przewozu na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 t.j.), to jest rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu:
i) nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
ii) spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
2) Klient nie powinien przekazywać do przewozu rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie regulaminów Przewoźników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3) Klient zobowiązany jest przestrzegać wymogów prawnych jego dotyczących, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 t.j.).

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wymagane dane:
a) dane Klienta;
b) dane Odbiorcy;
c) wagę Przesyłki (rzeczywistą i przeliczeniową) oraz wymiary Przesyłki;
d) ilość opakowań, składających się na Przesyłkę;
e) opis zawartości Przesyłki;
f) wartość Przesyłki;
g) ewentualne inne dane, wedle uznania Klienta.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest wypełniony List Przewozowy, przesłany Klientowi przez Usługodawcę. Klient zobowiązany jest przekazać List Przewozowy Przewoźnikowi w momencie przekazywania Przesyłki.
8. Czas realizacji Zamówienia (tj. od dnia złożenia Zamówienia do dnia odbioru Przesyłki od Klienta przez Przewoźnika) wynosi od 1 do 4 dni roboczych.


§ 3. Płatności

1. Wysokość wynagrodzenia dla Usługodawcy za Usługi wynika z aktualnego cennika dostępnego na stronie: www.kurierpolska24 . pl .
2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wykonaniem Usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy - numer konta na stronie www.kurierpolska24 . pl w zakładce "KONTAKT". Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności on-line - zapłata przed wykonaniem Usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, o ile z informacji w Serwisie nie wynika inny termin płatności. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
5. Celem przyczynienia się do sprawnej realizacji umowy Klient powinien posługiwać się opisem przelewu wskazanym przez Usługodawcę.

§ 4. Przekazanie i Dostawa Przesyłki

1. Klient jest zobowiązany do właściwego opakowania Przesyłki, w szczególności :
1) dopasowania opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi Przesyłki;
2) umieszczenia wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości Przesyłki;
3) odpowiednie oznakowanie Przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (naklejki typu „ostrożnie szkło”, „góra/dół”);
4) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość Przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych i przed uszkodzeniem innych przesyłek w czasie przewozu.
2. Przesyłkę odbiera od Klienta Przewoźnik po potwierdzeniu zawarcia Umowy zgodnie z paragrafem 2 punkt 7 Regulaminu.
3. Przesyłka dostarczana jest przez Przewoźnika na adres Odbiorcy, wskazany przez Klienta w Formularzu.
4. Przesyłka powinna zostać dostarczana w ciągu do 2 dni roboczych od dnia odbioru przez Przewoźnika. Nie dotyczy to wystąpienia siły wyższej.
5. Nie ma możliwości odbioru osobistego Przesyłki, o ile nic innego nie wynika z Umowy.
6. Usługodawca wskazuje, że:
1) Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki;
2) przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy Przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
3) szczegółowe zasady odpowiedzialności Przewoźnika mogą wynikać z warunków lub regulaminów obowiązujących u tego Przewoźnika oraz z ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 t.j.).

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i doręczenia Przesyłki.
3. Korzystanie ze Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
3. Zasady odpowiedzialności Przewoźnika mogą wynikać z warunków lub regulaminów obowiązujących u tego Przewoźnika oraz z ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 t.j.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres mail: kurier @ kurierpolska. pl lub na adres pocztowy: Kurier Polska, ul. Mieszka I-go 22b, 75-132 Koszalin: . Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia, że Przesyłka jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Usługodawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od Przewoźnika. Jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Klienta niebędącego konsumentem. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 
5. W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji może okazać się konieczne przekazanie reklamacji lub uzyskanie stanowiska Przewoźnika, o czym Klient zostanie poinformowany.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.


ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej kurier @ kurierpolska . pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Usługodawcy, producenta lub dystrybutora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www . kurierpolska24 . pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Regulamin został utworzony i jest nadzorowany przez serwis www.uczciwyregulamin.pl

Netea Sp. zo.o.
ul. Zygmunta Wojciechowskiego 7-17
60-685 Poznań
tel.: 603 920 427POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Usługodawcy)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Usługodawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Usługodawcy)
…………………………………………
(fax Usługodawcy)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zobacz też naszą politykę prywatności


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Usługodawcy)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Usługodawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Usługodawcy)
…………………………………………
(fax Usługodawcy)


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Zawarcie umowy nastąpiło w dniu …………………………………………………..

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)
 

Kurier Polska | 75-132 Koszalin | Mieszka I-go 22B | woj. zachodniopomorskie | tel: 530 764 040